Monday, 23 November 2009

OTP x STUSSY Tee on High Snobiety


http://www.highsnobiety.com/news/2009/11/23/stussy-x-otp-t-shirts/
thanks to the guys @ High Snobiety for posting!